Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu Cenatorium.pl

Z niniejszego dokumentu dowiesz się, w jaki sposób i na jakich zasadach przetwarzamy Twoje dane osobowe, kiedy korzystasz z naszego serwisu Cenatorium.pl, ale również kiedy przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach marketingowych czy rekrutacyjnych. Polityka prywatności zawiera również informacje dotyczące zbierania informacji o cenach transakcyjnych na rynku nieruchomości pochodzące ze źródeł publicznie dostępnych, w szczególności państwowych rejestrów.

Dowiesz się, m.in.:

 • dlaczego możemy przetwarzać Twoje dane;
 • w jakim celu je przetwarzamy;
 • czy masz obowiązek podać nam Twoje dane;
 • jak długo je przechowujemy;
 • czy są inni odbiorcy Twoich danych osobowych;
 • czy przetwarzamy Twoje dane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym;
 • czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany, w tym czy je profilujemy.

Pierwsza część Polityki Prywatności zawiera informacje ogólne, które musimy przekazać każdemu, niezależnie od celu przetwarzania danych. 

Druga część zawiera informacje dla osoby, która korzysta z naszego serwisu Cenatorium.pl, zapoznając się z jego treścią. Opisujemy w niej m.in. zasady korzystania z plików cookie.

Trzecia część zawiera informacje dla osoby, która kontaktuje się z nami telefonicznie, mailowo bądź za pośrednictwem formularzy kontaktowych dostępnych w naszym serwisie w celu nawiązania współpracy, w tym otrzymania oferty.

Czwarta część zawiera informacje dla osoby, która  wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą e-mail (newsletter).

Piąta część zawiera informacje dla osoby, która korzysta i komunikuje się z nami za pomocą naszych profili w serwisach społecznościowych Linkedin, Facebook, Instagram, Twitter czy YouTube (nazywane „fanpage’ami”). Na naszych fanpage’ach na bieżąco publikujemy i udostępniamy treści, oferty czy informacje dotyczące świadczonych przez nas usług.

Szósta część zawiera informacje dla osoby, która aplikuje o pracę w naszym zespole.

Siódma część zawiera informacje dotyczące pozyskiwania danych o cenach transakcyjnych na rynku nieruchomości pochodzących ze źródeł publicznie dostępnych, w szczególności państwowych rejestrów.

Część I. Informacje ogólne

Dane kontaktowe administratora Twoich danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych w opisanych w niniejszym dokumencie procesach jesteśmy My, czyli Cenatorium Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 68, 00-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000392156, zidentyfikowaną numerami NIP 7393840515 oraz REGON 281078837.

Kontakt z nami możliwy jest pod adresem: info@cenatorium.pl 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Dbając o należyte przetwarzanie Twoich danych osobowych, wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, którym jest Maciej Bednarek.

Kontakt z inspektorem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych możliwy jest pod adresem: iod@cenatorium.pl

Skąd pozyskujemy Twoje dane osobowe?

Dane osobowe zasadniczo pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie. Dzieje się tak w szczególności, gdy przeglądasz zawartość naszego serwisu, wysyłasz do nas wiadomość e-mail, kontaktujesz się na podany numer telefonu, wypełniasz i wysyłasz formularz kontaktowy.

Dane osobowe pozyskujemy również pośrednio od Ciebie. Dzieje się tak, gdy kontaktujemy się z Tobą przy użyciu danych udostępnionych przez Ciebie na Twoim zawodowym profilu na portalu LinkedIn bądź w innych branżowych serwisach, które służą do nawiązywania relacji biznesowych – w tym zakresie korzystamy wyłącznie z podstawowych danych, aby nawiązać z Tobą kontakt w celu rozpoczęcia współpracy biznesowej.

Informacje dotyczące i związane z transakcjami na rynku nieruchomości pozyskujemy ze źródeł publicznie dostępnych, w szczególności właściwych urzędów.

Jakie prawa Ci przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Poniżej prezentujemy Twoje prawa związane z ochroną danych osobowych oraz faktem przetwarzania przez nas Twoich danych. Prawa, które Ci przysługują w konkretnej sytuacji, zależą od tego, w jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe.

Prawo dostępu do danych

Masz prawo do uzyskania informacji odnośnie do przechowywanych przez nas danych osobowych na Twój temat. Uprawnienie to dotyczy wszystkich procesów przetwarzania Twoich danych.

Prawo do sprostowania

Masz prawo do niezwłocznego sprostowania i/lub uzupełnienia danych osobowych przechowywanych na Twój temat. Uprawnienie to dotyczy wszystkich procesów przetwarzania Twoich danych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo zwrócić się do nas, aby przetwarzanie Twoich danych osobowych zostało ograniczone, jeżeli kwestionujesz dokładność danych przechowywanych na Twój temat, jeżeli przetwarzanie odbywa się bez podstawy prawnej, lub jeżeli przedstawiłeś swój sprzeciw wobec ich przetwarzania, bądź jeśli nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do usunięcia

Masz prawo domagać się usunięcia Twoich danych osobowych przechowywanych przez nas, o ile utrzymywanie danych nie jest niezbędne dla zapewnienia wolności słowa, wolności dostępu do informacji, spełnienia zobowiązania wynikającego z przepisów prawa, z powodu interesu publicznego, w celu zgłoszenia lub obrony przed roszczeniami lub w celu dochodzenia praw na mocy przepisów. 

Prawo do informacji

Jeżeli zgłosiłeś prawo do sprostowania, do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, powiadomimy wszystkich odbiorców Twoich danych osobowych o sposobie sprostowania, usunięcia lub nałożenia ograniczeń w przetwarzaniu tych danych, chyba że jest to niemożliwe do przeprowadzenia lub wiąże się z nieproporcjonalnym wysiłkiem. 

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do uzyskania kopii przekazanych nam danych, które zostaną przesłane Tobie lub osobie trzeciej w ustrukturyzowanym, standardowym formacie, czytelnym dla czytników maszynowych. Jeżeli domagasz się przesłania tych danych do innego administratora danych, zostanie to zrealizowane, o ile istnieje taka możliwość techniczna. Niniejsze uprawnienie odnosi się wyłącznie do sytuacji, gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie Twojej zgody lub w związku z realizacją umowy. 

Prawo do sprzeciwu

Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie naszego uzasadnionego interesu prawnego, to masz prawo do złożenia sprzeciwu w dowolnym czasie wobec dalszego przetwarzania. Rozpatrzymy Twój wniosek zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów.

Prawo do wycofania zgody

Jeśli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody, masz prawo ją wycofać w dowolnym momencie, ze skutkiem przyszłym. Pozostanie to bez wpływu na legalność dotychczas przetwarzanych danych. Możesz wycofać zgodę pisząc na adres e-mail:  iod@cenatorium.pl

Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych lub jeżeli Twoje prawa do ochrony danych zostały naruszone w jakikolwiek inny sposób, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego. Organem nadzorczym właściwym na terytorium Polski jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie (ul. Stawki 2). Zanim skorzystasz z prawa do złożenia skargi, zachęcamy Cię do zwrócenia się w pierwszej kolejności do nas, abyśmy mogli Ci wyjaśnić wszelkie wątpliwości. 

Rozpatrzenie wniosku

Jeśli skierujesz do nas wniosek o realizację danego uprawnienia, to odpowiedź na zgłoszenie zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, poinformujemy Cię o przyczynach takiego przedłużenia.

Odpowiedź na Twój wniosek będzie udzielana na adres e-mail, z którego prześlesz wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres przez Ciebie wskazany, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).

Linki do innych stron

Tam, gdzie podajemy linki do stron internetowych innych niż my podmiotów (np. firmy Inplus, media społecznościowe, zewnętrzne publikacje), niniejsza Polityka prywatności nie znajduje zastosowania i nie opisuje, w jaki sposób ten podmiot przetwarza Twoje dane osobowe. Zachęcamy Cię do zapoznania się z właściwymi politykami prywatności właściwych podmiotów znajdującymi się na ich witrynach internetowych.

Zmiany Polityki prywatności serwisu Cenatorium.pl

Polityka prywatności podlega okresowej weryfikacji i aktualizacji, w razie uzasadnionej potrzeby. Poniżej możesz zapoznać się z dotychczasowymi zmianami.

Październik 2022

Opublikowaliśmy nową i rozszerzoną wersję Polityki prywatności serwisu Cenatorium.pl

Część II. Przetwarzanie danych w ramach korzystania z serwisu Cenatorium.pl, w tym plików cookie

Poniżej przedstawiamy Ci zasady przetwarzania danych osobowych (w tym adresu IP lub innych identyfikatorów oraz informacji gromadzonych za pośrednictwem plików cookie lub innych podobnych technologii), które znajdują zastosowanie wtedy, gdy korzystasz z serwisu Cenatorium.pl, przeglądając jego zawartość. 

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby świadczyć usługi drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Ci treści gromadzonych w serwisie, a także w celach analitycznych, marketingowych i statystycznych. 

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

Jak długo przetwarzamy Twoje dane?

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe tak długo, jak jest to niezbędne dla realizacji opisanych w niniejszej Polityce prywatności celów, przy czym jeśli podstawą przetwarzania jest zgoda, to nie dłużej niż do wskazanego w panelu Cookiebota okresu retencji przy danym ciasteczku, a w żadnym wypadku nie dłużej niż do wycofania zgody.

Kto jest odbiorcą Twoich danych osobowych?

Odbiorcą Twoich danych osobowych, czyli zewnętrznym podmiotem, który będzie mógł uczestniczyć w procesie przetwarzania Twoich danych, będą nasi zaufani podwykonawcy – dostawcy usług IT w zakresie hostingu danych oraz usług poczty służbowej oraz firmy, z których narzędzi statystycznych, analitycznych i marketingowych korzystamy. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdziesz w dalszej części niniejszej Polityki prywatności.

Charakter podania danych

Twoje dane osobowe – w tym adres IP, inne identyfikatory i inne informacje, z momentem połączenia się przez Ciebie z naszym serwisem, są gromadzone za pośrednictwem plików cookie lub innych podobnych technologii, w przypadku gdy mają one niezbędny charakter. IP może wskazywać na kraj, miasto lub inny obszar geograficzny, gdzie się znajduje urządzenie; ścieżkę zwiedzania naszej strony, dane Twojej przeglądarki. Te dane pozyskujemy automatycznie, część z nich możesz zablokować poprzez zablokowanie cookies w przeglądarce. Przetwarzanie danych w innym zakresie, przy wykorzystywaniu innych niż niezbędne ciasteczka, jest w pełni dobrowolne.

Inne istotne informacje

Twoje dane nie są przez nas przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, ale pamiętaj, że właściciele narzędzi analitycznych, marketingowych czy preferencyjnych, a w szczególności Google, mogą przetwarzać informacje o Twoich aktywnościach w Internecie na serwerach w Stanach Zjednoczonych. W tych przypadkach np. Google może łączyć zebrane o Tobie informacje z tymi, które przekazujesz, korzystając z portali zewnętrznych, co może oznaczać, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Może mieć to miejsce na zasadach określanych przez właścicieli tych narzędzi. 

Jakie prawa posiadasz?

Twoje prawa zostały wskazane w Części I niniejszej Polityki Prywatności.

Co to są pliki cookie i podobne technologie?

Plik cookie to plik tekstowy zapisywany przez serwer internetowy na komputerze lub urządzeniu mobilnym. Jego treść może być pobrana i odczytana jedynie przez serwer, który utworzył dany plik. Pliki cookie są unikatowe dla używanej przeglądarki lub aplikacji mobilnej. Treść pliku cookie często składa się z identyfikatorów, nazw witryn internetowych oraz sekwencji liczb i liter.

Niezbędne pliki cookie

Co to są niezbędne pliki cookie i czy można je odrzucić?

Te pliki są niezbędne do działania serwisu i nie mogą być wyłączone bez wpływu na korzystanie z niniejszego serwisu. Te pliki cookie są zwykle umieszczane jedynie w odpowiedzi na konkretne czynności podejmowane przez użytkownika w serwisie. Korzystamy z tych plików cookie, ponieważ uważamy, że umożliwienie prawidłowego działania niniejszego serwisu leży w uzasadnionym interesie naszym i naszych użytkowników. 

Dlaczego używamy niezbędnych plików cookie?

Zwykle używamy tych plików do realizacji konkretnej funkcji serwisu, np. zapamiętania zaakceptowania przez użytkownika treści Polityki prywatności.

Jakie dane są zbierane i wykorzystywane przez niezbędne pliki cookie?

Niezbędne pliki cookie nie zbierają i nie wykorzystują danych osobowych.

Jak długo przechowujemy te dane?

Niezbędne pliki cookie to zwykle pliki cookie sesji, które przechowują dane jedynie przez czas wizyty użytkownika w serwisie, ale jeśli plik cookie obsługuje funkcję zapamiętania Twojej akceptacji Polityki prywatności, dane są przechowywane dłużej, aby zapamiętać Cię podczas kolejnych wizyt.

Pozostałe pliki cookie

Korzystamy również z ciasteczek reklamowych, preferencyjnych oraz analitycznych po to, aby zwiększyć efektywność prowadzonych działań marketingowych.

Jak mogę zmienić ustawienia cookie?

Więcej o tym, jak zarządzać plikami cookie w poszczególnych przeglądarkach dowiesz się tutaj:

Zgodę na pobieranie i gromadzenie danych osobowych można w każdej chwili wycofać ze skutkiem na przyszłość, na przykład za pomocą narzędzia Google Analytics Opt-Out.

W celu uniemożliwienia przesyłania danych, wygenerowanych przez plik cookie, odnoszących się do korzystania przez Użytkownika ze strony internetowej (w tym z adresem IP) do Google oraz przetwarzania tych danych przez Google, wystarczy pobrać i zainstalować w przeglądarce wtyczki blokujące dostępne pod następującym adresem.

W dowolnym momencie możesz również wycofać zgody czy zmienić preferencje dotyczące plików cookie poprzez zmianę ustawień w Cookiebocie w naszym serwisie.

Narzędzia analityczne i marketingowe, których używamy

Google Analitycs i Google Tag Manager

Korzystamy z narzędzi Google – Google Analytics oraz Google Tag Manager – zapewnianych przez Google Ireland Limited, firmę zarejestrowaną i działającą zgodnie z prawem irlandzkim, z siedzibą pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.  Możesz zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookie danych dotyczących korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod tym adresem.

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, zachęcamy do zapoznania się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google

Google Tag Manager to narzędzie pozwalające na kontrolowanie fragmentów kodów i tagów umieszczonych na naszej witrynie. Tagi – czyli fragmenty kodu strony – pozwalają na różne działania, między innymi śledzenie aktywności użytkowników na stronie, takie jak czas spędzony na stronie, przewijanie witryny. Dzięki Google Tag Manager nie musimy każdego z tagów dodawać do kodu źródłowego strony, co zwłaszcza przy dużej ich liczbie może rodzić pewne problemy. 

Jeśli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Tag Manager, zachęcamy do zapoznania się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google.

Powyższe narzędzia umożliwiają nam zbieranie statystycznych informacji dotyczących korzystania użytkownika z naszego serwisu takich jak adres IP, rodzaj urządzenia, rodzaj przeglądarki. Robimy to, aby mieć wiedzę m.in. o liczbie użytkowników korzystających z naszej strony. Te informacje są przetwarzane tylko w sposób, który nie pozwala nam bezpośrednio nikogo zidentyfikować.  

Linkedin Pixel 

Korzystamy z narzędzi marketingowych dostępnych w ramach serwisu Linkedin i zapewnianych przez LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2. Piksel LinkedIn stanowi kod JavaScript, który gromadzi dane ze strony internetowej. W efekcie umożliwia pozyskanie wiedzy na temat swoich odbiorców i precyzyjniej planować kolejne działania. 

Piksel LinkedIn umożliwia segmentację docelowych użytkowników i ustalenie, skąd pochodzą goście, umożliwiając zespołom sprawdzenie, ile kliknięć i odesłań pochodzi z LinkedIn i ile jest znaczących z sieci WWW. 

Hotjar

Korzystamy z narzędzia Hotjar, żeby lepiej zrozumieć Twoje potrzeby oraz optymalizować naszą stronę pod kątem Twoich doświadczeń związanych z korzystaniem z niej. Narzędzie zapewniane jest przez zewnętrzny podmiotu, tj. Hotjar Limited, Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta.

Hotjar rejestruje każdego odwiedzającego naszą stronę i umożliwia odtworzenie nagrania wideo z jego ruchu na naszej stronie, jak również wygenerowania tzw. map cieplnych. W ramach narzędzia Hotjar nie mamy dostępu do informacji, które pozwalają nam na Twoją identyfikację, ponieważ Hotjar nie rejestruje procesu wypełnienia formularzy. Informacje, do jakich mamy dostęp w ramach Hotjar to, w szczególności:

W celu korzystania z Hotjar, zaimplementowaliśmy w kodzie naszej strony specjalny kod śledzący Hotjar. Kod śledzący wykorzystuje pliki cookie firmy Hotjar Limited. Zgromadzone w ramach plików cookie informacje przechowywane są przez Hotjar w ramach pseudonimowego profilu użytkownika. Ani Hotjar, ani my nie wykorzystujemy tych informacji do Twojej identyfikacji.

Możesz sprzeciwić się tworzeniu przez Hotjar Twojego profilu użytkownika, przechowywania przez Hotjar informacji na temat Twojego korzystania z naszej strony oraz wykorzystywania plików cookie Hotjar tutaj.

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Hotjar, zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności Hotjar.

Część III. Przetwarzanie danych w celu przedstawienia oferty, nawiązania współpracy biznesowej

Poniżej przedstawiamy Ci zasady przetwarzania danych osobowych, które znajdują zastosowanie wtedy, gdy kontaktujesz się z nami telefonicznie, mailowo bądź za pośrednictwem formularzy kontaktowych dostępnych w naszym serwisie w celu uzyskania oferty współpracy.

Opisane zasady znajdują zastosowanie również w przypadku, gdy to my kontaktujemy się z Tobą przy wykorzystaniu danych pochodzących ze źródeł publicznie dostępnych, takich jak LinkedIn czy firmowe strony www, wyłącznie związanych z biznesową działalnością, w celu nawiązania współpracy.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?

Gdy podajesz nam dane samodzielnie, przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby udzielić odpowiedzi na Twoje pytania, przedstawić ofertę współpracy, nawiązać z Tobą współpracę biznesową, zbadać poziom Twojego zadowolenia z naszych usług. Konkretny cel przetwarzania danych wynika z charakteru prowadzonej komunikacji.

Gdy pozyskujemy Twoje dane kontaktowe ze źródeł publicznie dostępnych, to przetwarzamy je w celu nawiązania z Tobą kontaktu i uzyskania informacji, czy jesteś zainteresowany współpracą. W przypadku odpowiedzi pozytywnej, przetwarzamy Twoje dane w celu zaproponowania Ci oferty współpracy. W przypadku odpowiedzi negatywnej, zaprzestajemy przetwarzania Twoich danych.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

 • Twoja zgoda wyrażona poprzez wysłanie do nas konkretnego pytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, przy wykorzystaniu dostępnych na stronie danych kontaktowych lub pozyskanych w inny sposób;
 • niezbędność czynności zmierzających do zawarcia umowy w zakresie przedstawienia oferty i komunikacji zmierzającej do zawarcia umowy;
 • uzasadniony interes prawny w przypadku pozyskania Twoich danych ze źródeł publicznie dostępnych w celu nawiązania współpracy biznesowej w zakresie podstawowych danych kontaktowych, które udostępniasz publicznie na zawodowym profilu na portalu LinkedIn, na stronie internetowej lub które przekazujesz nam bezpośrednio w innej formie. Mamy uzasadniony interes w tym, aby skontaktować się z Tobą i zaproponować Tobie możliwość współpracy.
 • Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona w trakcie komunikacji telefonicznej, mailowej lub za pośrednictwem portalu LinkedIn, na przetwarzanie Twoich danych w przyszłości w celu przedstawiania Tobie ofert współpracy.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane?

Będziemy przetwarzać Twoje dane do czasu wycofania Twojej zgody, a w zakresie czynności zmierzających do zawarcia umowy przez okres prowadzonych rozmów lub negocjacji. W przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes prawny, do czasu wniesienia sprzeciwu. Podstawowe dane kontaktowe pozyskane bezpośrednio od Ciebie lub ze źródeł ogólnie dostępnych przetwarzamy wyłącznie przez okres niezbędny do nawiązania kontaktu, ale nie dłużej niż 3 miesiące.

W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie od nas ofert współpracy będziemy przetwarzać Twoje dane do czasu wycofania zgody.

Kto jest odbiorcą Twoich danych osobowych?

Odbiorcą Twoich danych osobowych, czyli zewnętrznym podmiotem, który będzie uczestniczyć w procesie przetwarzania Twoich danych, będą nasi zaufani podwykonawcy wspierający naszą działalność, w szczególności Freshmail Sp. z o.o. oferująca narzędzie do zarządzania i wysyłania wiadomości masowych oraz Copper CRM, Inc.

Charakter podania danych

Podanie Twoich danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania bądź zawarcia umowy. 

Inne istotne informacje

Twoje dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, ani profilowaniu. Twoje dane nie będą przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 

Jakie prawa posiadasz?

Twoje prawa zostały wskazane w Części I niniejszej Polityki Prywatności.

Część IV. Przetwarzanie danych w celach marketingowych, w tym usługi newsletter

Poniżej przedstawiamy Ci zasady przetwarzania Twoich podstawowych danych kontaktowych, które znajdują zastosowanie, gdy wyrazisz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą e-mail (newsletter) poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w naszym serwisie bądź wpisanie adresu e-mail w rubryce newsletter oraz wysłanie go do nas.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby przedstawić Ci informacje handlowe, w szczególności obejmujące informacje o naszych usługach, jak również w celu innych działań marketingu bezpośredniego. Celem przetwarzania danych osobowych jest nawiązanie realizacji i zachęcenie Ciebie do skorzystania z naszych usług.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest w szczególności:

Pamiętaj, że zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie, pisząc na adres: iod@cenatorium.pl. Wycofanie zgody pozostanie bez wpływu na legalność dotychczasowego przetwarzania danych.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane?

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do czasu wycofania zgody, jeśli podstawą przetwarzania jest zgoda, bądź do czasu złożenia sprzeciwu, jeśli podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes prawny.

Kto jest odbiorcą Twoich danych osobowych?

Odbiorcą Twoich danych osobowych, czyli zewnętrznym podmiotem, który będzie uczestniczyć w procesie przetwarzania Twoich danych, będą nasi zaufani podwykonawcy wspierający naszą działalność, w szczególności Freshmail Sp. z o.o. oferująca narzędzie do zarządzania i wysyłania wiadomości masowych.

Charakter podania danych

Podanie danych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych nie będzie się wiązać z żadnymi negatywnymi skutkami.

Inne istotne informacje

Twoje dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, ani profilowaniu. Twoje dane nie będą przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Jakie prawa posiadasz?

Twoje prawa zostały wskazane w Części I niniejszej Polityki Prywatności.

Część V. Przetwarzanie danych w ramach działań marketingowych w social mediach

Poniżej przedstawiamy Ci zasady przetwarzania danych osobowych, które znajdują zastosowanie wtedy, gdy korzystasz i komunikujesz się z nami za pomocą naszych profili w serwisach społecznościowych Linkedin, Facebook, Instagram, Twitter czy YouTube (nazywane „fanpage’ami”). Na naszych fanpage’ach na bieżąco publikujemy i udostępniamy treści, oferty i rekomendacje naszych usług.

W jakim celu przetwarzane są Twoje dane?

Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w związku z prowadzeniem naszych profili w mediach społecznościowych, w tym w celu informowania Cię o naszej aktywności oraz w celu promowania różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z Tobą za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych.

Pamiętaj, że administratorzy serwisów społecznościowych rejestrują Twoją aktywność za pomocą plików cookie i innych podobnych technologii przy każdej interakcji z naszymi fanpage’ami i innymi witrynami serwisów Linkedin, Facebook, Instagram, Twitter czy YouTube. Administratorzy fanpage’y mają dostęp do ogólnych statystyk dotyczących Twoich (jako odwiedzającego fanpage) zainteresowań i danych demograficznych (takich jak wiek, płeć, region). W ramach korzystania z serwisów społecznościowych zakres i cele przetwarzania danych w serwisach społecznościowych określone zostały przez administratorów tych serwisów.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

Jak długo przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane będziemy przetwarzać przez następujący czas:

Wszystkie dane osobowe, które zbieramy na naszych fanpage’ach przetwarzamy jako administrator danych zgodnie z RODO. Ponieważ jesteś użytkownikiem mediów społecznościowych, administratorem Twoich danych jest także właściciel danego medium społecznościowego – LinkedIn Corporation (Linkedin), Meta Platforms Ireland Ltd. (Facebook, Instagram), YouTube (Google LLC), Twitter Inc.

Zawarłeś bowiem z konkretnymi dostawcami umowę, która uprawnia Cię do korzystania z mediów społecznościowych. Informacje o tym, jak poszczególne platformy przetwarzają Twoje dane znajdziesz na właściwych stronach Linkedina, Facebooka, Instagrama, Twittera czy YouTube’a.

Kto jest odbiorcą Twoich danych osobowych?

We własnym zakresie nie zamierzamy przekazywać danych do państw trzecich (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych. Natomiast specyfika działania mediów społecznościowych, ich publiczny i międzynarodowy charakter powodują, że do danych na fanpage’ach dostęp jest z całego świata. Pamiętaj, że zasady przetwarzania danych w ramach poszczególnych social mediów regulują właściwe platformy.

Charakter podania danych

Podanie Twoich danych jest w pełni dobrowolne i wiąże się z korzystaniem z poszczególnych platform, a ich niepodanie nie wywołuje żadnych skutków prawnych.

Jakie prawa posiadasz?

Twoje prawa zostały wskazane w Części I niniejszej Polityki Prywatności.

Część VI. Przetwarzanie danych w celach rekrutacyjnych

Poniżej przedstawiamy Ci zasady przetwarzania danych osobowych, które znajdują zastosowanie wtedy, gdy przesyłasz do nas aplikację o pracę, za pośrednictwem zewnętrznych serwisów ogłoszeniowych, za pośrednictwem formularzy rekrutacyjnych dostępnych w naszym serwisie lub gdy kontaktujesz się z nami w inny sposób w celu przedstawienia aplikacji o pracę (np. gdy wysyłasz wiadomość lub telefonujesz bezpośrednio do naszych rekruterów).

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby ocenić Twoje kwalifikacje do pracy w naszym zespole, ocenić Twoje zdolności i umiejętności potrzebne do pracy czy wybrać odpowiednią osobę do pracy u nas. W zależności od procesu rekrutacyjnego przetwarzamy Twoje dane w celu wzięcia udziału w stałym procesie rekrutacyjnym (dotyczy pozycji standardowych, na które rekrutacja jest prowadzona w sposób ciągły) bądź jednostkowym procesie rekrutacyjnym (dotyczy pozycji specjalistycznych).

W przypadku wyrażenia wyraźnej zgody lub w przypadku przesłania do nas aplikacji o pracę, w sytuacji gdy nie prowadzimy rekrutacji na dane stanowisko, będziemy przetwarzać Twoje dane w celu udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych.

Jeśli chcesz, abyśmy mogli przetwarzać Twoje dane osobowe również w przypadku prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych bądź w przyszłości, gdy na daną chwilę nie prowadzimy aktywnej rekrutacji, prosimy o umieszczenie w cv zgody na przetwarzanie danych w tym celu.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

W ramach procesów rekrutacyjnych oczekujemy przekazywania danych osobowych jedynie w zakresie niezbędnym do wyłonienia kandydata do pracy lub współpracy. Prosimy o nieprzekazywanie informacji w szerszym zakresie niż wynika to m.in. z przepisów Kodeksu pracy. W przypadku, gdy przesłane aplikacje będą zawierać dodatkowe dane, wykraczające poza zakres wskazany przepisami prawa pracy, ich przetwarzanie będzie oparte na zgodzie kandydata, wyrażonej poprzez przesłanie przez kandydata dokumentów aplikacyjnych. W przypadku, gdy przesłane aplikacje będą zawierać informacje nieadekwatne do celu procesu rekrutacyjnego nie będą one wykorzystywane ani uwzględniane w tym procesie.

Jeśli preferowaną przez Ciebie formą współpracy z nami jest umowa o pracę, to podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

 1. obowiązek prawny podania danych osobowych wynikający z art. 22 (1) § 1 i 2 Kodeksu pracy – prowadząc rekrutację mamy prawo oczekiwać od Ciebie podania takich danych osobowych jak: imię lub imiona, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
 2. Twoja zgoda na przetwarzanie danych znajdujących się w dokumentach aplikacyjnych, w zakresie danych wykraczających poza obowiązkowy katalog danych wynikający z Kodeksu pracy, wskazany powyżej;  zgodę wyrażasz, wysyłając do nas aplikację zawierającą szerszy katalog danych niż wynikający z Kodeksu pracy;
 3. nasz uzasadniony interes prawny polegający na weryfikacji Twoich kwalifikacji i umiejętności do pracy w celu wybrania odpowiedniej osoby na stanowisko, na które jest prowadzona rekrutacja – w zakresie danych osobowych zebranych podczas rozmowy rekrutacyjnej oraz wyników ewentualnych testów kwalifikacyjnych;
 4. Twoja zgoda na przetwarzanie ww. danych osobowych w celu wzięcia udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych wyrażona poprzez zaznaczenie fakultatywnego checkboxa bądź umieszczenie stosownej klauzuli zgody w cv.

Jeśli preferowaną przez Ciebie formą współpracy z nami jest umowa cywilnoprawna, to podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

 1. niezbędność czynności do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – prowadząc rekrutację, mamy prawo oczekiwać od Ciebie podania danych umożliwiających nam ocenę Twoich kompetencji i kwalifikacji takich jak: imię lub imiona, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
 2. Twoja zgoda na przetwarzanie danych znajdujących się w dokumentach aplikacyjnych, w zakresie danych wykraczających poza wskazany powyżej katalog danych;  zgodę wyrażasz, wysyłając do nas aplikację zawierającą szerszy katalog danych niż wynikający z ww. katalogu;
 3. nasz uzasadniony interes prawny polegający na weryfikacji Twoich kwalifikacji i umiejętności  do pracy w celu wybrania odpowiedniej osoby na stanowisko, na które jest prowadzona rekrutacja – w zakresie danych osobowych zebranych podczas rozmowy rekrutacyjnej oraz wyników ewentualnych testów kwalifikacyjnych;
 4. Twoja zgoda na przetwarzanie ww. danych osobowych w celu wzięcia udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych wyrażona poprzez zaznaczenie fakultatywnego checkboxa bądź umieszczenie stosownej klauzuli zgody w cv.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane?

Większość naszych ogłoszeń dotyczy stanowisk, na które stale prowadzimy rekrutacje. Wybór danego kandydata nie powoduje zamknięcia procesu rekrutacyjnego. W tych najczęściej występujących przypadkach przetwarzamy Twoje dane osobowe przez czas niezbędny do wyłonienia najlepszego kandydata, nie dłużej jednak niż przez 8 miesięcy od otrzymania Twojej aplikacji.

Okazjonalnie zdarza się, że prowadzimy rekrutację, która ma charakter czasowy, a jej celem jest wyłonienie tylko jednego specjalisty w danej specjalizacji. W tych, rzadko występujących przypadkach, przetwarzamy Twoje dane osobowe przez okres prowadzenia procesu rekrutacyjnego, lecz nie dłużej niż przez 3 miesiące od jego zakończenia.

Jeśli wyrazisz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu wzięcia udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych, to będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ważności udzielonej zgody, nie dłużej niż do czasu jej wycofania. Zgodę możesz wycofać, pisząc na adres iod@cenatorium.pl

Kto jest odbiorcą Twoich danych osobowych?

Odbiorcą Twoich danych osobowych, czyli zewnętrznym podmiotem, który uczestniczy w procesie przetwarzania Twoich danych, będą nasi zaufani podwykonawcy – dostawcy usług IT w zakresie hostingu danych oraz usług poczty służbowej (Google LLC) oraz platformy rekrutacyjne, za pośrednictwem których prowadzimy rekrutacje, w tym przede wszystkim właściciel platformy Pracuj.pl (Grupa Pracuj S.A.).

Charakter podania danych

Podanie danych osobowych wymaganych przez przepisy Kodeksu pracy, w przypadku gdy Twoją preferowaną formą zatrudnienia jest umowa o pracę, oraz danych osobowych wskazanych jako obowiązkowe, w przypadku gdy Twoją preferowaną formą zatrudnienia jest umowa cywilnoprawna, jest obowiązkowe. Mamy prawo oczekiwać od Ciebie podania tych danych, ponieważ umożliwiają one rozważenie Twojej kandydatury. Brak podania takich danych uniemożliwi rozpatrzenie Twojej kandydatury.

Podanie pozostałych danych jest dobrowolne i pozostaje bez wpływu na proces rekrutacyjny.

Inne istotne informacje

Twoje dane są przetwarzane wyłącznie w Europejskim Obszarze Gospodarczym, który tworzą państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz Norwegia, Islandia oraz Liechtenstein. Korzystamy z usług Google, ale dane nie są przetwarzane poza ww. obszarem. Twoje dane nie są przedmiotem profilowania.

Część VII. Przetwarzanie informacji o cenach i atrybutach nieruchomości w związku z dokonanymi transakcjami

Na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej pozyskujemy informacje identyfikujące konkretną transakcję obrotu nieruchomościami na terytorium Polski. Pozyskane informacje umożliwiają tworzenie i rozwój Bazy zawierającej informacje o transakcjach, które miały miejsce w przeszłości. Rzetelność i dokładność prowadzonej przez nas działalności wymaga przetwarzania danych identyfikujących konkretną transakcję. Podstawowymi danymi identyfikującymi transakcję są atrybuty nieruchomości będącej przedmiotem obrotu (lokalizacja nieruchomości, powierzchnia nieruchomości, rodzaj nieruchomości oraz inne dostępne w państwowym rejestrze zawierającym informacje o cenach nieruchomości dane o nieruchomościach i ich częściach składowych, w tym nr księgi wieczystej), data zawarcia transakcji oraz pozycja w rejestrze.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?

Celem funkcjonowania Bazy, w tym przetwarzania danych w niej zawartych, jest weryfikacja wartości nieruchomości, wycena wartości nieruchomości, realizacja analiz rynku nieruchomości, wspieranie pewności obrotu gospodarczego, jak również zapobieganie oszustwom polegającym na niedoszacowaniu lub przeszacowaniu wartości nieruchomości mogących prowadzić do zawierania umów kredytowych czy pożyczkowych, w tym przy zastosowaniu nieadekwatnych zabezpieczeń.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Cenatorium pozyskuje informacje o transakcjach, w tym dane wskazane powyżej, ze źródeł publicznych na podstawie Ustaw: z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, które uprawniają wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji sektora publicznego w celach komercyjnych. Zgodnie z przepisami prawa każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego udostępnionych w systemie teleinformatycznym, w inny sposób lub przekazanych na wniosek o ponowne wykorzystywanie.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Cenatorium, którym jest komercyjne stworzenie i rozwój Bazy umożliwiającej oraz ułatwiającej wycenę nieruchomości, wspieranie obrotu gospodarczego, w tym zapobieganie oszustwom związanym z niedoszacowaniem lub przeszacowaniem wartości nieruchomości na potrzeby udzielenia kredytu czy pożyczki.

Zakres przetwarzanych danych obejmuje wyłącznie dane identyfikujące transakcję, tj. atrybuty nieruchomości będącej przedmiotem obrotu (lokalizacja nieruchomości, powierzchnia nieruchomości, rodzaj nieruchomości oraz inne dane o nieruchomościach i ich częściach składowych, w tym nr księgi wieczystej, dostępne w państwowym rejestrze zawierającym informacje o cenach nieruchomości), data zawarcia transakcji oraz pozycja w rejestrze. Identyfikacja danej transakcji w Bazie następuje wg kryterium położenia nieruchomości lub/i jej powierzchni.

Przetwarzamy dane w celu ich pozyskiwania, gromadzenia, przechowywania, jak również w celu ich udostępnienia podmiotom trzecim. Dostęp do Bazy oraz udostępnienie danych z Bazy podmiotom trzecim odbywa się przy zachowaniu i zapewnieniu przestrzegania zasad ograniczenia przetwarzania, poufności i minimalizacji przetwarzania danych. Dostęp do bazy możliwy jest wyłącznie w celu realizacji uzasadnionych interesów podmiotów trzecich, mając tym samym charakter ograniczony i kontrolowany przez nas.

Skąd pozyskujemy informacje o transakcjach na rynku nieruchomości?

Źródłem pozyskiwania informacji o transakcjach odnoszących się do obrotu nieruchomościami na terytorium Polski jest:

● państwowy rejestr zawierający informacje o cenach nieruchomości,

● Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa,

● oraz dane z innych źródeł dostępnych publicznie.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane?

Dane są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, w szczególności przez okres ich aktualności.

Kto jest odbiorcą Twoich danych osobowych?

Odbiorcą danych osobowych mogą być nasi zaufani podwykonawcy wspierający działalność spółki, w tym podmioty informatyczne zajmujące się przechowywaniem danych. Odbiorcą danych osobowych mogą być również podmioty trzecie takie jak banki, które uzyskają dostęp do Bazy w zakresie określonym stosowną umową.

Charakter podania danych

Dane o rynku transakcji trafiają do państwowych rejestrów z uwagi na przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Ich dalsze udostępnienie również podlega regulacji prawnej. Z tych względów przetwarzanie danych o mających miejsce w przeszłości transakcjach na rynku nieruchomości jest obligatoryjne.

Inne istotne informacje

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych oraz – na zasadach określonych przez RODO – prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Realizacja wskazanych uprawnionych możliwa jest poprzez kontakt e-mail z wyznaczonym inspektorem ochrony danych osobowych na adres iod@cenatorium.pl. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

Dane nie są przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Wycena nieruchomości odbywa się w sposób zautomatyzowany m.in. w oparciu o i na podstawie transakcji historycznych oraz istotnych cech danej nieruchomości. Tego typu przetwarzanie stanowi profilowanie, które nie wywołuje wobec osoby fizycznej skutków prawnych, jak również w podobny sposób istotnie na nią nie wpływa. Wycena nieruchomości ma charakter szacunkowy – ostateczna cena transakcyjna sprzedaży danej nieruchomości, która ma mieć miejsce w przyszłości, zależy wyłącznie od wzajemnych uzgodnień sprzedającego i kupującego.